PR и реклама в областта на изкуствата

Лектор: Анета Русковска

Модерна музика

Лектори: Цанко Чавдаров, Васил Върбанов

Графичен дизайн

Лектор: Панайот Панaйотов

Модерни методи на мислене

Лектор: Лиляна Русковска

Екранни изкуства

Лектор: Евгений Тодоров

Фотография и фотопроцеси

Лектор: Таня Върбева

Творческо писане

Лектори: Ина Иванова, Александър Секулов

Записване

Записването в Модерна академия „Синдикат" се извършва чрез молба-мотивационно писмо, което се изпраща от кандидата на e-mail: anetarouskovska@gmail.com. Молбата-мотивационно писмо трябва да съдържа следните елементи:


 • Име и фамилия на кандидата;
 • Избрана програма;
 • Име на училището и класа, в който учи кандидатът;
 • Aдрес по местоживеене;
 • Електронна поща;
 • Телефон за връзка;
 • Области на интереси;
 • Мотиви за участие в Академията;
 • Очаквания от обучението в Академията.

Краен срок за изпращане на молбата: 1 март


Молим Ви, запознайте се с Правилника за вътрешния ред:

Правилник за вътрешния ред в .pdf формат


Обща информация за Модерна академия на изкуствата "Синдикат"

- Модерна академия на изкуствата "Синдикат" представлява безплатно обучение на ученици от 8-ми до 12-ти клас в програми, свързани с изкуството, критическото мислене, дизайна, артмениджмънта и културния туризъм, комуникациите. Преподаватели са изтъкнати експерти в своята област и университетски преподаватели. Предвидени са практикуми, уъркшопове, посещения на културни обекти, медии, арт-огранизации.

Програмите на Академията в учебна 2023-та година са:

„Модерни методи на мислене и общуване”
„PR и реклама в областта на изкуствата”
„Модерна музика”
„Екранни изкуства”
„Графичен дизайн”
„Фотография и фотопроцеси”
„Творческо писане”
„Артмениджмънт и културен туризъм”.

Преподаватели са: Цанко Чавдаров, Васил Върбанов, Лили Русковска, Ина Иванова, Александър Секулов, Евгений Тодоров, гл. ас. д-р Таня Върбева, Павел Иванов, Панайот Панайотов, Анета Русковска.

Методика на преподаването

Обучението в Модерна академия „Синдикат” е модерно и интерактивно – с много видео материал, уъркшопове, практически занимания, тренинги и игри. По време на учебния процес няма оценки, в края на всеки курс има изпит. Изпитът е свързан с индивидуална или групова работа/проект по темите на съответната програма - разработване на инструменти за мислене, изложба, презентации за различни стилове в изкуството, снимане на кратки любителски филми, писане на есета и други. Предвидена е както присъствена, така и дистанционна форма на преподаване.

Цели на проекта

Целта на проекта е учениците да получат основна обща култура и умения, свързани с модерните културологични, философски, мисловни и комуникационни дисциплини, които трябва да притежава всеки модерен човек. Друга важна цел е младите хора да общуват помежду си, да създават приятелства и среда за творчество и модерно мислене, както и да изграждат ценности.

Удостоверения и препоръки

Всеки курсист получава документ - Удостоверение, за премината съответна програма, след представяне на индивидуален или групов проект, който се уточнява с преподавателя. Участниците могат да получат и препоръки от своите преподаватели.

Занятията

Занятията се провеждат по установен график и ред, утвърден от Директора в началото на всяка учебна година и публикуван във Фейсбук страницата на Академията. Занятията се провеждат в Музикален клуб „Петното на Роршах" (ул. "Йоаким Груев" 36) или сградата на Общински съвет – Пловдив (ул. „Авксентий Велешки" 20), както и на други, избрани според целта на съответното занятие, места.

Занятията ще се организират във времето между март и юни, през уикендите. Две или повече занятия са предвидени през пролетната ваканция или по друго време, възможно е и да са извън уикендите, по договорка с групата. Всеки преподавател има право да променя някои от часовете в зависимост от планирани уъркшопове или посещения. Всяка промяна ще бъде предварително дискутирана с групата и предварително публикувана във Фейсбук страницата на Академията.

Всяко занятие включва 4 учебни (по 40 минути) часа и почивки, т.е. предвидено е всяко занятие да бъде от 3 астрономически часа. Стартът на занятията е предвиден за уикенда 11-ти - 12-ти март. Ще се спази Великденската ваканция. Предвидени са и часове за индивидуални консултации с преподавателите. За програмата „Графичен дизайн“ участниците трябва да разполагат с преносим компютър и софтуер Microsoft Word, Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Acrobat Reader, тъй като проектът и бюджетът не покриват възможността за компютърна зала и съответния софтуер.


За информация и контакти:

Анета Русковска,
Директор на Модерна академия на изкуствата "Синдикат"
Председател на "Сдружени пловдивски творци"

academyplovdiv@gmail.com
anetarouskovska@gmail.com

0887 748 622
academy.bg
FB: Модерна академия на изкуствата "Синдикат"
YouTube: Модерна академия на изкуствата "Синдикат"
unitedplovdivartists.com


Работа при ситуация на разпространение на COVID-19

Ние в Модерна академия на изкуствата "Синдикат" се съобразяваме с насоките, които Министерството на образованието и Министерството на здравеопазването дават във връзка с COVID-19.

 1. Ще направим всичко възможно нашите обучения да бъдат в максимално безрискова среда.
 2. Ще реализираме набор от мерки за намаляване рисковете от предаване на инфекцията, включително чрез създаването на нагласи за здравно и социално отговорно поведение на учениците.
 3. Ще осигурим всякакви мерки за създаване на безопасна среда - дезинфекция на повърхностите и подовете, наличие на сапуни и дезинфектанти, проветряване на стаите.
 4. Ще реагираме съгласно здравните правила при всеки един случай на заболял или със съмнение за COVID-19.
 5. Ще имаме готовност при указания от здравните власти да превключим на обучение в електронна среда от разстояние.
 6. Ще осигурим допълнително (компенсаторно) обучение и подкрепа за учениците.
 7. Ще поддържаме положителна учебна среда за работа и учене и ще редуцираме ситуациите на напрежение, стрес и дезинформация.
 8. Ще използваме кризата като възможност за иновации и подобряване на педагогически и организационни модели и практики.
 9. Всички наши преподаватели са ваксинирани.

Предварителна работна програма

Първо занятие 11 или 12.03. 2023
Второ занятие 18 или 19.03. 2023
Трето занятие 25 или 26.03. 2023
Четвърто занятие 1 или 2.04. 2023
Пето занятие 8 или 9. 04. 2023
Шесто занятие - по време на пролетната ваканция или друго време – по договорка с групата
Седмо занятие - по време на пролетната ваканция или друго време – по договорка с групата
Осмо занятие 22 или 23 . 04. 2023
Девето занятие 29 или 30. 04. 2023
Десето занятие 6 или 7. 05. 2023
Единадесето занятие – 13. 05. 2023
Представяне на проекти, връчване на удостоверения
# Пространство.Култура

Работни часове на програмите

Екранни изкуства:
Евгений Тодоров - 0888 62 45 15
Събота 11.00 ч. - 14.00 ч.
Музикален клуб "Петното на Роршах"
potv@abv.bg

Творческо писане:
Ина Иванова - 0887 31 70 18
Александър Секулов - 0888 77 24 22
Събота 11.00 ч. - 14.00 ч.
Музикален клуб "Петното на Роршах"
inaivanova75@gmail.com

Модерна музика
Цанко Чавдаров - 0889 49 69 48
Събота 14.00 ч. - 17.00 ч.
Музикален клуб "Петното на Роршах"
smiley4000@abv.bg

Графичен дизайн:
Панайот Панайотов - 0877 82 85 57
Неделя 14.00 - 17.00
Музикален клуб "Петното на Роршах"
galldes@abv.bg

Фотография и фотопроцеси:
Таня Върбева - 0895 71 29 27
Неделя 11.00 ч. – 14.00 ч.
Музикален клуб "Петното на Роршах"
taniavarbeva61@abv.bg

PR и реклама в областта на изкуствата
Анета Русковска - 0887 748 622
Неделя 11.00 ч. - 14.00 ч.
Музикален клуб "Петното на Роршах"
anetarouskovska@gmail.com

Модерни методи на мислене:
Лили Русковска - 0888 88 70 73
Неделя 14.00 ч. - 17.00 ч.
Музикален клуб "Петното на Роршах"
l.ruskovska@abv.bg

Артмениджмънт и културен туризъм
Павел Иванов - 0888 26 99 86
Неделя 14.00 ч. - 17.00 ч.
Музикален клуб "Петното на Роршах"
paviva@gmail.com

Медийни партньори

Salve Katra FM Media Cafe pod tepeto Radio Plovdiv BNT Maritsa kapana.bg уча в Пловдив - електронен вестник Новини от Пловдив